Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) normuje zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem Daxpraktycznie.pl (zwanego dalej Serwisem) oraz zasady świadczenia usług za jego pośrednictwem. Postanowienia Regulaminu określają w szczególności: rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług, wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną, zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług, a Ci przed rozpoczęciem korzystania z odpłatnych usług Serwisu są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu serwisu internetowego Daxpraktycznie.pl. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób opisany wyżej.
 3. Serwis Daxpraktycznie.pl świadczy usługi bezpłatne oraz odpłatne. W przypadku usług o charakterze odpłatnym umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą prawidłowego złożenia przez Użytkownika zamówienia za pośrednictwem strony www serwisu,  dokonania płatności  za usługę oraz  zaakceptowania postanowień Regulaminu.
 4. Właścicielem i administratorem Serwisu jest firma Szkolenia Z Inwestycji Giełdowych Beata Jancewicz, ul. Wańkowicza 5/16, 02-798 Warszawa, NIP: 9511840208, REGON: 142727522  (zwana dalej Administratorem).
 5. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz prawidłowo skonfigurowanej przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW oraz zainstalowane aplikacje umożliwiające odczytywanie plików Adobe PDF.
 6. Do prawidłowego funkcjonowania Serwisu wymagane jest posiadanie oprogramowania do przeglądania stron WWW obsługującego technologię plików „cookies” – w przypadku niedostępności tej technologii w oprogramowaniu osób korzystających z Serwisu, może on funkcjonować niepoprawnie, za co Administrator nie ponosi odpowiedzialności, zalecając zainstalowanie lub odblokowanie w oprogramowaniu możliwości stosowania technologii plików „cookies” .Szczegółowe informacje dotyczące niniejszych plików znajdują się w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Serwisu.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z serwisem Daxpraktycznie.pl na inny podmiot. O powyższym fakcie Użytkownicy zostaną poinformowani pocztą elektroniczną.

§ 2 Definicje

 1. Serwis Daxpraktycznie.pl– serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym: Daxpraktycznie.pl.
 2. Użytkownik/Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna.
 3. Konsument– osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dokonująca zakupu o charakterze niezawodowym – osoba fizyczna zawierająca Umowę sprzedaży na odległość bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, której prawo przyznaje uprawnienie do: odstąpienia od umowy na zasadach przyznanych Konsumentom, do stosowania przepisów o klauzulach niedozwolonych stosowanych we wzorcach umów oraz dotyczące odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 5. Administrator/Usługodawca – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest Szkolenia Z Inwestycji Giełdowych Beata Jancewicz, ul. Wańkowicza 5/16, 02-798 Warszawa, NIP: 9511840208, REGON: 142727522
 6. Login – adres e-mail Użytkownika, jaki został przez niego podany podczas wypełniania formularza w Serwisie.
 7. Konto – jest to dostępne po zalogowaniu się (podaniu loginu oraz hasła) miejsce w Serwisie, w którym Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie.
 8. Polityka prywatności – zbiór zasad, który określa ochronę danych osobowych w Serwisie.
 9. Cennik – informacja o aktualnie obowiązujących cenach Produktów sprzedawanych za pośrednictwem Serwisu.
 10. Umowa – oznacza umowę pomiędzy Szkolenia z Inwestycji Giełdowych Beata Jancewicz a Użytkownikiem Serwisu, składającą się z Regulaminu, Polityki Prywatności oraz Cennika.
 11. Produkt – Serwis oferuje jeden rodzaj produktów:
  1. Kurs e-learning dotyczący inwestowania na giełdzie papierów wartościowych.

§ 3 Rodzaj i zakres usług

 1. Rejestracja w Serwisie jest całkowicie bezpłatna i dobrowolna.
 2. Serwis oferuje zarówno usługi bezpłatne jak i odpłatne.
 3. Usługi bezpłatne polegają na możliwości korzystania z informacji ogólnie dostępnych w Serwisie bez konieczności jakiejkolwiek rejestracji w systemie, jednakże w razie chęci otrzymywania dodatkowych bezpłatnych informacji przesyłanych odrębnym plikiem przez Usługodawcę tzw. newslettera czy innych bezpłatnych materiałów konieczna będzie rejestracja w systemie, polegająca wyłącznie na podaniu imienia i adresu e-mail lub samego adresu e-mail.
 4. Skorzystanie z usług odpłatnych będzie możliwe wyłącznie po dokonaniu rejestracji w serwisie i wniesieniu opłaty zgodnej z Cennikiem. Wówczas zostanie zawarta umowa o świadczenie usług i, w zależności od wybranego produktu i wniesionej opłaty, powstanie możliwość korzystania z treści zawartych w Serwisie w pełnym zakresie poprzez dostęp do kursów lub szkoleń dotyczących tematyki inwestowania, dostępnych w wersji on-line oraz innych usług informacyjnych.

§ 4 Ograniczenia w dostarczaniu Produktów

 1. Produkty oferowane przez Szkolenia z Inwestycji Giełdowych Beata Jancewicz są dostarczane przez sieć Internet bez ograniczeń lokalizacyjnych.
 2. Dostęp do wykupionych Produktów jest możliwy za pośrednictwem Serwisu po zaksięgowaniu wpłaty i zalogowaniu do Serwisu.

§ 5 Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Przystąpienie do korzystania z Serwisu i rejestracja są równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.
 2. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz osoba prawna.
 3. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych:
  1. Adres e-mail będący jednocześnie Loginem.
  2. Hasło do Konta Użytkownika.
  3. Imię i nazwisko.
 4. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  1. Zapoznałam/łem się z treścią Regulaminu oraz Polityką Prywatności Serwisu.
  2. Dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich.
  3. Wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną.
  4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, w sposób określony niniejszym Regulaminem.
  5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora w celach marketingowych i statystycznych.
  6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych w Serwisie.
  7. Wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu, a także informacji handlowych Serwisu i jego kontrahentów.
 5. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Rozwiązanie umowy nastąpi ze skutkiem w ciągu 7 dni, od czasu kiedy Usługodawca został powiadomiony przez Użytkownika o wypowiedzeniu umowy. Rezygnacja z korzystania z odpłatnych usług serwisu nie jest równoznaczna z rezygnacją z korzystania z bezpłatnych usług świadczonych przez Serwis.
 6. Użytkownik ma prawo w terminie 15 dni od daty uiszczenia opłaty za usługę zrezygnować z zakupionej usługi i otrzymać całość wniesionej opłaty za usługę. O fakcie rezygnacji z usługi Użytkownik winien poinformować Usługodawcę, kierując na adres e-mail: biuro@daxpraktycznie.pl stosowne oświadczenie. Zwrot wniesionej opłaty za usługę zostanie zrealizowany w ciągu 5 dni roboczych.
 7. W stosunku do Użytkowników korzystających z odpłatnych usług serwisu, którzy w ciągu 1 miesiąca od daty zawarcia umowy o świadczenie usług (tj. od chwili prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego i zaakceptowania postanowień Regulaminu) nie uiścili opłaty za usługę, Usługodawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 8. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli Użytkownik dopuścił się publikowania lub rozsyłania za pośrednictwem Serwisu niezamówionej informacji handlowej, a w szczególności informacji promujących serwisy internetowe, produkty lub usługi związane z inwestowaniem na giełdzie, a także informacji promujących zakup akcji wybranej spółki giełdowej lub innego rodzaju instrumentu finansowego.
 9. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług i/lub jednostronnego wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w sytuacji gdy:
  1. Użytkownik podaje nieprawdziwe dane.
  2. Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu lub Polityki Prywatności.
  3. Użytkownik publikuje na łamach Serwisu treści obraźliwe, naruszające dobra osób trzecich, łamiące bądź zachęcające do łamania obowiązującego prawa.
  4. Użytkownik udostępni Konto osobom trzecim.
 11. W przypadkach mniejszej wagi Administrator może ograniczyć się do zawieszenia Konta Użytkownika do czasu wyjaśnienia kwestii będących przyczyną zawieszenia lub doprowadzenia do stanu zgodnego z postanowieniami Regulaminu. Zawieszenie Konta Użytkownika może skutkować także wstrzymaniem wykonywania obowiązków Usługodawcy wynikających z umowy sprzedaży.

§ 6 Konto Użytkownika

 1. Zarejestrowany Użytkownik jest zobowiązany do osobistego korzystania z Serwisu. Niedozwolone jest udostępnianie konta osobom trzecim. Udostępnianie hasła i loginu przez Użytkownika osobie nieuprawnionej uważane będzie za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu, skutkujące możliwością wypowiedzenia umowy przez Usługodawcę, a publiczne rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych w Serwisie stanowi czyn zabroniony i podlega odpowiedzialności cywilnej i karnej.
 2. Dla prawidłowego zalogowania się w Serwisie niezbędny jest login oraz hasło dostępowe. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nie dołożenie przez Użytkownika należytej staranności w jego ochronie przed dostępem osób trzecich i wynikłe z tego tytułu szkody.
 3. Zarejestrowany Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu na okres 12 miesięcy od daty zakupu, równoznacznej z dokonaniem płatności za świadczoną usługę.
 4. Konto nie użytkowane przez okres dłuższy niż 12 miesięcy od ostatniego zalogowania może zostać usunięte.
 5. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto z Serwisu. Wystarczy wysłać wiadomość pocztą elektroniczną na adres: admin@daxpraktycznie.pl, podając swój login, oraz powody usunięcia Konta.

§ 7 Płatności

 1. Wysokość opłat za Produkty sprzedawane za pośrednictwem Serwisu reguluje Cennik.
 2. W celu uzyskania dostępu do płatnej części Serwisu, użytkownik musi wnieść opłatę zgodną z aktualnym Cennikiem. Wniesienie opłaty powoduje – po jej zaksięgowaniu na rachunku Usługodawcy – aktywację konta Użytkownika.
 3. Płatności regulowane mogą być z wykorzystaniem przelewów z wybranych banków działających w Polsce. Płatności są obsługiwane przez spółkę Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, Plac Andersa 3, 61-894 Poznań, KRS: 0000412357 działającą pod marką Tpay.com.
 4. Płatność w systemie PayPal realizowana jest przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449 lub poprzez Tpay (Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna, Plac Andersa 3, 61-894 Poznań , KRS 0000412357.
 5. Uregulowanie przez Użytkownika płatności nie jest równoznaczne z nabyciem przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych, w tym w szczególności autorskich praw majątkowych, do publikacji i treści zamieszczonych w Serwisie.
 6. Użytkownik może skorzystać z indywidualnego kodu zniżkowego, dostarczonego przez Usługodawcę lub inny podmiot. Kod zniżkowy uprawnia do niższej ceny uczestnictwa w Kursie e-learning. Jeden użytkownik może wykorzystać jeden kod zniżkowy. Rabaty nie sumują się.

§ 8 Reklamacje i zwroty

 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu i dostarczaniu Produktów mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie ich Administratorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: admin@daxpraktycznie.pl.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji.
 3. Użytkownik ma prawo w terminie 15 dni od daty uiszczenia opłaty za usługę zrezygnować z zakupionej usługi i otrzymać całość wniesionej opłaty za usługę. O fakcie rezygnacji z usługi Użytkownik winien poinformować Usługodawcę, kierując na adres e-mail: biuro@daxpraktycznie.pl stosowne oświadczenie. Zwrot wniesionej opłaty za usługę zostanie zrealizowany w ciągu 7 dni.

§ 9 Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy (w przypadku umowy sprzedaży) albo w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych).
 2. Począwszy od 01.01.2021 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, począwszy od 01.01.2021 r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 10 Prawa autorskie

 1. Wszystkie części składowe strony Daxpraktycznie.pl należą do jej właściciela. Zakazane jest rozpowszechnianie lub używanie ich bez zgody właściciela witryny. Złamanie tego zakazu powoduje odpowiedzialność cywilną z artykułu 23 Kodeksu cywilnego oraz odpowiedzialność karną z artykułu 278 § 1 Kodeksu karnego.
 2. Wszelkie wykłady, informacje, dane oraz techniki prezentowane poprzez serwis Daxpraktycznie.pl są chronione prawem autorskim na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz.631, z późn. zm.) i w związku z tym zabrania się wykorzystywania uzyskanych informacji i wiadomości dla celów edukacyjno-komercyjnych oraz konkurencyjnych.

§ 11 Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Wszystkie treści zawarte w Serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na ich podstawie podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika Serwisu.
 2. Zawarte w Serwisie dane, opracowania, informacje, analizy zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych, są tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie stanowią „rekomendacji inwestycyjnej” w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 35) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12) ani „informacji rekomendującej” w rozumieniu ww. przepisów, jak również nie stanowi jakiejkolwiek oferty instrumentów finansowych. Szkolenia z Inwestycji Giełdowych oraz autorzy kursów nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie opublikowanych treści w ramach niniejszego projektu. W inwestowaniu należy korzystać z wielu źródeł i konfrontować je przed podjęciem decyzji.
 3. Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do Użytkownika. Przed zawarciem jakiejkolwiek z opisywanych na łamach Serwisu bądź w kursach i szkoleniach e-learning, analizach, raportach lub innych treściach transakcji, każdy Użytkownik powinien, nie opierając się na informacjach publikowanych na łamach Serwisu określić jej ryzyko, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, jak również charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe transakcji oraz konsekwencje zmieniających się czynników rynkowych.
 4. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody, jakie może ponieść Użytkownik w wyniku zawarcia którejkolwiek z opisywanych transakcji.

§ 12 Opinie

 1. Wszystkie publikowane na stronie opinie pochodzą wyłącznie od klientów, którzy korzystali z produktów / usług lub je nabyli.
 2. Nie przewiduję możliwości automatycznego publikowania opinii na stronie internetowej. Z prośbą o przekazanie opinii zwracam się do każdego klienta indywidualnie i jeśli ją otrzymam, samodzielnie publikuję ją na stronie.
 3. Nie wszystkie opinie, które otrzymuję, podlegają publikacji. We własnym zakresie decyduję, czy daną opinię chcę opublikować.
 4. Nie przewiduję jakichkolwiek gratyfikacji, w szczególności rabatów, w zamian za opinię oraz nie płacę za wystawienie opinii.
 5. Prośbę o wystawienie opinii wysyłam na adres e-mail klienta, który pozyskałam przy zawieraniu z klientem umowy, co stanowi mechanizm zapewniający, że opinia pochodzi od klienta, który korzystał z produktów / usług lub je nabył.
 6. Gdyby okazało się, że mimo opisanego powyżej mechanizmu, ktoś podszył się pod Klienta, a ja opublikowałam taką opinię na stronie internetowej, prosimy o zgłoszenie tego , wysyłając wiadomość na adres biuro@daxpraktycznie.pl
 7. Rozpatrzę takie zgłoszenie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni i jeśli faktycznie doszło do nieuprawnionego wystawienia opinii w imieniu Klienta, usunę opinię ze strony internetowej.
 8. Jeżeli uważasz, że jakaś opinia opublikowana na stronie jest nierzetelna, niewiarygodna lub pozyskana w nieuczciwy sposób, prześlij skargę na adres biuro@daxpraktycznie.pl
 9. Każda skarga będzie rozpatrzona w ciągu 14 dni.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie poprzez opublikowane jego nowej treści na stronie internetowej daxpraktycznie.pl.
 2. Jednocześnie użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z usług serwisu są zobowiązani zapoznać się z Regulaminem serwisu internetowego Daxpraktycznie.pl, a rozpoczęcie korzystania z usług jest równoznaczne z akceptacją warunków tegoż Regulaminu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen bez uszczerbku dla praw nabytych przez Użytkownika, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 4. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.01.2021 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej z Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30.12.2022 r.
 7. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są poniżej.

Regulamin – wersja archiwalna z dnia 29.12.2022 r.- poniżej:

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) normuje zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem Daxpraktycznie.pl (zwanego dalej Serwisem) oraz zasady świadczenia usług za jego pośrednictwem. Postanowienia Regulaminu określają w szczególności: rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług, wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną, zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług, a Ci przed rozpoczęciem korzystania z odpłatnych usług Serwisu są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu serwisu internetowego Daxpraktycznie.pl. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób opisany wyżej.
 3. Serwis Daxpraktycznie.pl świadczy usługi bezpłatne oraz odpłatne. W przypadku usług o charakterze odpłatnym umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą prawidłowego złożenia przez Użytkownika zamówienia za pośrednictwem strony www serwisu,  dokonania płatności  za usługę oraz  zaakceptowania postanowień Regulaminu.
 4. Właścicielem i administratorem Serwisu jest firma Szkolenia Z Inwestycji Giełdowych Beata Jancewicz, ul. Wańkowicza 5/16, 02-798 Warszawa, NIP: 9511840208, REGON: 142727522  (zwana dalej Administratorem).
 5. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz prawidłowo skonfigurowanej przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW oraz zainstalowane aplikacje umożliwiające odczytywanie plików Adobe PDF.
 6. Do prawidłowego funkcjonowania Serwisu wymagane jest posiadanie oprogramowania do przeglądania stron WWW obsługującego technologię plików „cookies” – w przypadku niedostępności tej technologii w oprogramowaniu osób korzystających z Serwisu, może on funkcjonować niepoprawnie, za co Administrator nie ponosi odpowiedzialności, zalecając zainstalowanie lub odblokowanie w oprogramowaniu możliwości stosowania technologii plików „cookies” .Szczegółowe informacje dotyczące niniejszych plików znajdują się w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Serwisu.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z serwisem Daxpraktycznie.pl na inny podmiot. O powyższym fakcie Użytkownicy zostaną poinformowani pocztą elektroniczną.

§ 2 Definicje

 1. Serwis Daxpraktycznie.pl– serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym: Daxpraktycznie.pl.
 2. Użytkownik/Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna.
 3. Konsument– osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Administrator/Usługodawca – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest Szkolenia Z Inwestycji Giełdowych Beata Jancewicz, ul. Wańkowicza 5/16, 02-798 Warszawa, NIP: 9511840208, REGON: 142727522
 5. Login – adres e-mail Użytkownika, jaki został przez niego podany podczas wypełniania formularza w Serwisie.
 6. Konto – jest to dostępne po zalogowaniu się (podaniu loginu oraz hasła) miejsce w Serwisie, w którym Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie.
 7. Polityka prywatności – zbiór zasad, który określa ochronę danych osobowych w Serwisie.
 8. Cennik – informacja o aktualnie obowiązujących cenach Produktów sprzedawanych za pośrednictwem Serwisu.
 9. Umowa – oznacza umowę pomiędzy Szkolenia z Inwestycji Giełdowych Beata Jancewicz a Użytkownikiem Serwisu, składającą się z Regulaminu, Polityki Prywatności oraz Cennika.
 10. Produkt – Serwis oferuje jeden rodzaj produktów:
  1. Kurs e-learning dotyczący inwestowania na giełdzie papierów wartościowych.

§ 3 Rodzaj i zakres usług

 1. Rejestracja w Serwisie jest całkowicie bezpłatna i dobrowolna.
 2. Serwis oferuje zarówno usługi bezpłatne jak i odpłatne.
 3. Usługi bezpłatne polegają na możliwości korzystania z informacji ogólnie dostępnych w Serwisie bez konieczności jakiejkolwiek rejestracji w systemie, jednakże w razie chęci otrzymywania dodatkowych bezpłatnych informacji przesyłanych odrębnym plikiem przez Usługodawcę tzw. newslettera czy innych bezpłatnych materiałów konieczna będzie rejestracja w systemie, polegająca wyłącznie na podaniu imienia i adresu e-mail lub samego adresu e-mail.
 4. Skorzystanie z usług odpłatnych będzie możliwe wyłącznie po dokonaniu rejestracji w serwisie i wniesieniu opłaty zgodnej z Cennikiem. Wówczas zostanie zawarta umowa o świadczenie usług i, w zależności od wybranego produktu i wniesionej opłaty, powstanie możliwość korzystania z treści zawartych w Serwisie w pełnym zakresie poprzez dostęp do kursów lub szkoleń dotyczących tematyki inwestowania, dostępnych w wersji on-line oraz innych usług informacyjnych.

§ 4 Ograniczenia w dostarczaniu Produktów

 1. Produkty oferowane przez Szkolenia z Inwestycji Giełdowych Beata Jancewicz są dostarczane przez sieć Internet bez ograniczeń lokalizacyjnych.
 2. Dostęp do wykupionych Produktów jest możliwy za pośrednictwem Serwisu po zaksięgowaniu wpłaty i zalogowaniu do Serwisu.

§ 5 Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Przystąpienie do korzystania z Serwisu i rejestracja są równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.
 2. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz osoba prawna.
 3. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych:
  1. Adres e-mail będący jednocześnie Loginem.
  2. Hasło do Konta Użytkownika.
  3. Imię i nazwisko.
 4. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  1. Zapoznałam/łem się z treścią Regulaminu oraz Polityką Prywatności Serwisu.
  2. Dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich.
  3. Wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną.
  4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, w sposób określony niniejszym Regulaminem.
  5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora w celach marketingowych i statystycznych.
  6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych w Serwisie.
  7. Wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu, a także informacji handlowych Serwisu i jego kontrahentów.
 5. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Rozwiązanie umowy nastąpi ze skutkiem w ciągu 7 dni, od czasu kiedy Usługodawca został powiadomiony przez Użytkownika o wypowiedzeniu umowy. Rezygnacja z korzystania z odpłatnych usług serwisu nie jest równoznaczna z rezygnacją z korzystania z bezpłatnych usług świadczonych przez Serwis.
 6. Użytkownik ma prawo w terminie 15 dni od daty uiszczenia opłaty za usługę zrezygnować z zakupionej usługi i otrzymać całość wniesionej opłaty za usługę. O fakcie rezygnacji z usługi Użytkownik winien poinformować Usługodawcę, kierując na adres e-mail: biuro@daxpraktycznie.pl stosowne oświadczenie. Zwrot wniesionej opłaty za usługę zostanie zrealizowany w ciągu 5 dni roboczych.
 7. W stosunku do Użytkowników korzystających z odpłatnych usług serwisu, którzy w ciągu 1 miesiąca od daty zawarcia umowy o świadczenie usług (tj. od chwili prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego i zaakceptowania postanowień Regulaminu) nie uiścili opłaty za usługę, Usługodawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 8. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli Użytkownik dopuścił się publikowania lub rozsyłania za pośrednictwem Serwisu niezamówionej informacji handlowej, a w szczególności informacji promujących serwisy internetowe, produkty lub usługi związane z inwestowaniem na giełdzie, a także informacji promujących zakup akcji wybranej spółki giełdowej lub innego rodzaju instrumentu finansowego.
 9. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług i/lub jednostronnego wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w sytuacji gdy:
  1. Użytkownik podaje nieprawdziwe dane.
  2. Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu lub Polityki Prywatności.
  3. Użytkownik publikuje na łamach Serwisu treści obraźliwe, naruszające dobra osób trzecich, łamiące bądź zachęcające do łamania obowiązującego prawa.
  4. Użytkownik udostępni Konto osobom trzecim.
 11. W przypadkach mniejszej wagi Administrator może ograniczyć się do zawieszenia Konta Użytkownika do czasu wyjaśnienia kwestii będących przyczyną zawieszenia lub doprowadzenia do stanu zgodnego z postanowieniami Regulaminu. Zawieszenie Konta Użytkownika może skutkować także wstrzymaniem wykonywania obowiązków Usługodawcy wynikających z umowy sprzedaży.

§ 6 Konto Użytkownika

 1. Zarejestrowany Użytkownik jest zobowiązany do osobistego korzystania z Serwisu. Niedozwolone jest udostępnianie konta osobom trzecim. Udostępnianie hasła i loginu przez Użytkownika osobie nieuprawnionej uważane będzie za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu, skutkujące możliwością wypowiedzenia umowy przez Usługodawcę, a publiczne rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych w Serwisie stanowi czyn zabroniony i podlega odpowiedzialności cywilnej i karnej.
 2. Dla prawidłowego zalogowania się w Serwisie niezbędny jest login oraz hasło dostępowe. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nie dołożenie przez Użytkownika należytej staranności w jego ochronie przed dostępem osób trzecich i wynikłe z tego tytułu szkody.
 3. Zarejestrowany Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu na okres 12 miesięcy od daty zakupu, równoznacznej z dokonaniem płatności za świadczoną usługę.
 4. Konto nie użytkowane przez okres dłuższy niż 12 miesięcy od ostatniego zalogowania może zostać usunięte.
 5. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto z Serwisu. Wystarczy wysłać wiadomość pocztą elektroniczną na adres: admin@daxpraktycznie.pl, podając swój login, oraz powody usunięcia Konta.

§ 7 Płatności

 1. Wysokość opłat za Produkty sprzedawane za pośrednictwem Serwisu reguluje Cennik.
 2. W celu uzyskania dostępu do płatnej części Serwisu, użytkownik musi wnieść opłatę zgodną z aktualnym Cennikiem. Wniesienie opłaty powoduje – po jej zaksięgowaniu na rachunku Usługodawcy – aktywację konta Użytkownika.
 3. Płatności regulowane mogą być z wykorzystaniem przelewów z wybranych banków działających w Polsce. Płatności są obsługiwane przez spółkę Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, Plac Andersa 3, 61-894 Poznań, KRS: 0000412357 działającą pod marką Tpay.com.
 4. Płatność w systemie PayPal realizowana jest przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449 lub poprzez Tpay (Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna, Plac Andersa 3, 61-894 Poznań , KRS 0000412357.
 5. Uregulowanie przez Użytkownika płatności nie jest równoznaczne z nabyciem przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych, w tym w szczególności autorskich praw majątkowych, do publikacji i treści zamieszczonych w Serwisie.
 6. Użytkownik może skorzystać z kodu zniżkowego, dostarczonego przez Usługodawcę lub inny podmiot. Kod zniżkowy uprawnia do niższej ceny uczestnictwa w Kursie e-learning. Jeden użytkownik może wykorzystać jeden kod zniżkowy. Rabaty nie sumują się.

§ 8 Reklamacje i zwroty

 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu i dostarczaniu Produktów mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie ich Administratorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: admin@daxpraktycznie.pl.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji.
 3. Użytkownik ma prawo w terminie 15 dni od daty uiszczenia opłaty za usługę zrezygnować z zakupionej usługi i otrzymać całość wniesionej opłaty za usługę. O fakcie rezygnacji z usługi Użytkownik winien poinformować Usługodawcę, kierując na adres e-mail: biuro@daxpraktycznie.pl stosowne oświadczenie. Zwrot wniesionej opłaty za usługę zostanie zrealizowany w ciągu 7 dni.

§ 9 Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy (w przypadku umowy sprzedaży) albo w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych).
 2. Począwszy od 01.01.2021 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, począwszy od 01.01.2021 r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 10 Prawa autorskie

 1. Wszystkie części składowe strony Daxpraktycznie.pl należą do jej właściciela. Zakazane jest rozpowszechnianie lub używanie ich bez zgody właściciela witryny. Złamanie tego zakazu powoduje odpowiedzialność cywilną z artykułu 23 Kodeksu cywilnego oraz odpowiedzialność karną z artykułu 278 § 1 Kodeksu karnego.
 2. Wszelkie wykłady, informacje, dane oraz techniki prezentowane poprzez serwis Daxpraktycznie.pl są chronione prawem autorskim na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz.631, z późn. zm.) i w związku z tym zabrania się wykorzystywania uzyskanych informacji i wiadomości dla celów edukacyjno-komercyjnych oraz konkurencyjnych.

§ 11 Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Wszystkie treści zawarte w Serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na ich podstawie podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika Serwisu.
 2. Zawarte w Serwisie dane, opracowania, informacje, analizy zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych, są tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie stanowią „rekomendacji inwestycyjnej” w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 35) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12) ani „informacji rekomendującej” w rozumieniu ww. przepisów, jak również nie stanowi jakiejkolwiek oferty instrumentów finansowych. Szkolenia z Inwestycji Giełdowych oraz autorzy kursów nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie opublikowanych treści w ramach niniejszego projektu. W inwestowaniu należy korzystać z wielu źródeł i konfrontować je przed podjęciem decyzji.
 3. Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do Użytkownika. Przed zawarciem jakiejkolwiek z opisywanych na łamach Serwisu bądź w kursach i szkoleniach e-learning, analizach, raportach lub innych treściach transakcji, każdy Użytkownik powinien, nie opierając się na informacjach publikowanych na łamach Serwisu określić jej ryzyko, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, jak również charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe transakcji oraz konsekwencje zmieniających się czynników rynkowych.
 4. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody, jakie może ponieść Użytkownik w wyniku zawarcia którejkolwiek z opisywanych transakcji.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie poprzez opublikowane jego nowej treści na stronie internetowej daxpraktycznie.pl.
 2. Jednocześnie użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z usług serwisu są zobowiązani zapoznać się z Regulaminem serwisu internetowego Daxpraktycznie.pl, a rozpoczęcie korzystania z usług jest równoznaczne z akceptacją warunków tegoż Regulaminu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen bez uszczerbku dla praw nabytych przez Użytkownika, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 4. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.01.2021 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej z Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30.12.2022.
 7. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są poniżej.

Regulamin – wersja archiwalna z dnia 29.12.2020 r.- poniżej:

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) normuje zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem Daxpraktycznie.pl (zwanego dalej Serwisem) oraz zasady świadczenia usług za jego pośrednictwem. Postanowienia Regulaminu określają w szczególności: rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług, wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną, zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług, a Ci przed rozpoczęciem korzystania z odpłatnych usług Serwisu są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu serwisu internetowego Daxpraktycznie.pl. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób opisany wyżej.
 3. Serwis Daxpraktycznie.pl świadczy usługi bezpłatne oraz odpłatne. W przypadku usług o charakterze odpłatnym umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą prawidłowego złożenia przez Użytkownika zamówienia za pośrednictwem strony www serwisu,  dokonania płatności  za usługę oraz  zaakceptowania postanowień Regulaminu.
 4. Właścicielem i administratorem Serwisu jest firma Szkolenia Z Inwestycji Giełdowych Beata Jancewicz, ul. Wańkowicza 5/16, 02-798 Warszawa, NIP: 9511840208, REGON: 142727522  (zwana dalej Administratorem).
 5. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz prawidłowo skonfigurowanej przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW oraz zainstalowane aplikacje umożliwiające odczytywanie plików Adobe PDF.
 6. Do prawidłowego funkcjonowania Serwisu wymagane jest posiadanie oprogramowania do przeglądania stron WWW obsługującego technologię plików „cookies” – w przypadku niedostępności tej technologii w oprogramowaniu osób korzystających z Serwisu, może on funkcjonować niepoprawnie, za co Administrator nie ponosi odpowiedzialności, zalecając zainstalowanie lub odblokowanie w oprogramowaniu możliwości stosowania technologii plików „cookies” .Szczegółowe informacje dotyczące niniejszych plików znajdują się w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Serwisu.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z serwisem Daxpraktycznie.pl na inny podmiot. O powyższym fakcie Użytkownicy zostaną poinformowani pocztą elektroniczną.

§ 2 Definicje

 1. Serwis Daxpraktycznie.pl– serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym: Daxpraktycznie.pl.
 2. Użytkownik/Uczestnik – osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a korzystająca z usług Serwisu.
 3. Administrator/Usługodawca – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest Szkolenia Z Inwestycji Giełdowych Beata Jancewicz, ul. Wańkowicza 5/16, 02-798 Warszawa, NIP: 9511840208, REGON: 142727522
 4. Login – adres e-mail Użytkownika, jaki został przez niego podany podczas wypełniania formularza w Serwisie.
 5. Konto – jest to dostępne po zalogowaniu się (podaniu loginu oraz hasła) miejsce w Serwisie, w którym Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie.
 6. Polityka prywatności – zbiór zasad, który określa ochronę danych osobowych w Serwisie.
 7. Cennik – informacja o aktualnie obowiązujących cenach Produktów sprzedawanych za pośrednictwem Serwisu.
 8. Umowa – oznacza umowę pomiędzy Szkolenia z Inwestycji Giełdowych Beata Jancewicz a Użytkownikiem Serwisu, składającą się z Regulaminu, Polityki Prywatności oraz Cennika.
 9. Produkt – Serwis oferuje jeden rodzaj produktów:
  1. Kurs e-learning dotyczący inwestowania na giełdzie papierów wartościowych.

§ 3 Rodzaj i zakres usług

 1. Rejestracja w Serwisie jest całkowicie bezpłatna i dobrowolna.
 2. Serwis oferuje zarówno usługi bezpłatne jak i odpłatne.
 3. Usługi bezpłatne polegają na możliwości korzystania z informacji ogólnie dostępnych w Serwisie bez konieczności jakiejkolwiek rejestracji w systemie, jednakże w razie chęci otrzymywania dodatkowych bezpłatnych informacji przesyłanych odrębnym plikiem przez Usługodawcę tzw. newslettera czy innych bezpłatnych materiałów konieczna będzie rejestracja w systemie, polegająca wyłącznie na podaniu imienia i adresu e-mail lub samego adresu e-mail.
 4. Skorzystanie z usług odpłatnych będzie możliwe wyłącznie po dokonaniu rejestracji w serwisie i wniesieniu opłaty zgodnej z Cennikiem. Wówczas zostanie zawarta umowa o świadczenie usług i, w zależności od wybranego produktu i wniesionej opłaty, powstanie możliwość korzystania z treści zawartych w Serwisie w pełnym zakresie poprzez dostęp do kursów lub szkoleń dotyczących tematyki inwestowania, dostępnych w wersji on-line oraz innych usług informacyjnych.

§ 4 Ograniczenia w dostarczaniu Produktów

 1. Produkty oferowane przez Szkolenia z Inwestycji Giełdowych Beata Jancewicz są dostarczane przez sieć Internet bez ograniczeń lokalizacyjnych.
 2. Dostęp do wykupionych Produktów jest możliwy za pośrednictwem Serwisu po zaksięgowaniu wpłaty i zalogowaniu do Serwisu.

§ 5 Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Przystąpienie do korzystania z Serwisu i rejestracja są równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.
 2. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz osoba prawna.
 3. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych:
  1. Adres e-mail będący jednocześnie Loginem.
  2. Hasło do Konta Użytkownika.
  3. Imię i nazwisko.
 4. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  1. Zapoznałam/łem się z treścią Regulaminu oraz Polityką Prywatności Serwisu.
  2. Dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich.
  3. Wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną.
  4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, w sposób określony niniejszym Regulaminem.
  5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora w celach marketingowych i statystycznych.
  6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych w Serwisie.
  7. Wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu, a także informacji handlowych Serwisu i jego kontrahentów.
 5. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Rozwiązanie umowy nastąpi ze skutkiem w ciągu 7 dni, od czasu kiedy Usługodawca został powiadomiony przez Użytkownika o wypowiedzeniu umowy. Rezygnacja z korzystania z odpłatnych usług serwisu nie jest równoznaczna z rezygnacją z korzystania z bezpłatnych usług świadczonych przez Serwis.
 6. Użytkownik ma prawo w terminie 15 dni od daty uiszczenia opłaty za usługę zrezygnować z zakupionej usługi i otrzymać całość wniesionej opłaty za usługę. O fakcie rezygnacji z usługi Użytkownik winien poinformować Usługodawcę, kierując na adres e-mail: biuro@daxpraktycznie.pl stosowne oświadczenie. Zwrot wniesionej opłaty za usługę zostanie zrealizowany w ciągu 5 dni roboczych.
 7. W stosunku do Użytkowników korzystających z odpłatnych usług serwisu, którzy w ciągu 1 miesiąca od daty zawarcia umowy o świadczenie usług (tj. od chwili prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego i zaakceptowania postanowień Regulaminu) nie uiścili opłaty za usługę, Usługodawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 8. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli Użytkownik dopuścił się publikowania lub rozsyłania za pośrednictwem Serwisu niezamówionej informacji handlowej, a w szczególności informacji promujących serwisy internetowe, produkty lub usługi związane z inwestowaniem na giełdzie, a także informacji promujących zakup akcji wybranej spółki giełdowej lub innego rodzaju instrumentu finansowego.
 9. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług i/lub jednostronnego wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w sytuacji gdy:
  1. Użytkownik podaje nieprawdziwe dane.
  2. Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu lub Polityki Prywatności.
  3. Użytkownik publikuje na łamach Serwisu treści obraźliwe, naruszające dobra osób trzecich, łamiące bądź zachęcające do łamania obowiązującego prawa.
  4. Użytkownik udostępni Konto osobom trzecim.
 11. W przypadkach mniejszej wagi Administrator może ograniczyć się do zawieszenia Konta Użytkownika do czasu wyjaśnienia kwestii będących przyczyną zawieszenia lub doprowadzenia do stanu zgodnego z postanowieniami Regulaminu. Zawieszenie Konta Użytkownika może skutkować także wstrzymaniem wykonywania obowiązków Usługodawcy wynikających z umowy sprzedaży.

§ 6 Konto Użytkownika

 1. Zarejestrowany Użytkownik jest zobowiązany do osobistego korzystania z Serwisu. Niedozwolone jest udostępnianie konta osobom trzecim. Udostępnianie hasła i loginu przez Użytkownika osobie nieuprawnionej uważane będzie za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu, skutkujące możliwością wypowiedzenia umowy przez Usługodawcę, a publiczne rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych w Serwisie stanowi czyn zabroniony i podlega odpowiedzialności cywilnej i karnej.
 2. Dla prawidłowego zalogowania się w Serwisie niezbędny jest login oraz hasło dostępowe. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nie dołożenie przez Użytkownika należytej staranności w jego ochronie przed dostępem osób trzecich i wynikłe z tego tytułu szkody.
 3. Zarejestrowany Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu na okres 12 miesięcy od daty zakupu, równoznacznej z dokonaniem płatności za świadczoną usługę.
 4. Konto nie użytkowane przez okres dłuższy niż 12 miesięcy od ostatniego zalogowania może zostać usunięte.
 5. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto z Serwisu. Wystarczy wysłać wiadomość pocztą elektroniczną na adres: admin@daxpraktycznie.pl, podając swój login, oraz powody usunięcia Konta.

§ 7 Płatności

 1. Wysokość opłat za Produkty sprzedawane za pośrednictwem Serwisu reguluje Cennik.
 2. W celu uzyskania dostępu do płatnej części Serwisu, użytkownik musi wnieść opłatę zgodną z aktualnym Cennikiem. Wniesienie opłaty powoduje – po jej zaksięgowaniu na rachunku Usługodawcy – aktywację konta Użytkownika.
 3. Płatności regulowane mogą być z wykorzystaniem przelewów z wybranych banków działających w Polsce. Płatności są obsługiwane przez spółkę Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, kod pocztowy: 61-808, KRS: 0000412357 działającą pod marką com.
 4. Uregulowanie przez Użytkownika płatności nie jest równoznaczne z nabyciem przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych, w tym w szczególności autorskich praw majątkowych, do publikacji i treści zamieszczonych w Serwisie.
 5. Użytkownik może skorzystać z kodu zniżkowego, dostarczonego przez Usługodawcę lub inny podmiot. Kod zniżkowy uprawnia do niższej ceny uczestnictwa w Kursie e-learning. Jeden użytkownik może wykorzystać jeden kod zniżkowy. Rabaty nie sumują się.

§ 8 Reklamacje i zwroty

 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu i dostarczaniu Produktów mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie ich Administratorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: admin@daxpraktycznie.pl.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji.
 3. Użytkownik ma prawo w terminie 15 dni od daty uiszczenia opłaty za usługę zrezygnować z zakupionej usługi i otrzymać całość wniesionej opłaty za usługę. O fakcie rezygnacji z usługi Użytkownik winien poinformować Usługodawcę, kierując na adres e-mail: biuro@daxpraktycznie.pl stosowne oświadczenie. Zwrot wniesionej opłaty za usługę zostanie zrealizowany w ciągu 7 dni.

§ 9 Prawa autorskie

 1. Wszystkie części składowe strony Daxpraktycznie.pl należą do jej właściciela. Zakazane jest rozpowszechnianie lub używanie ich bez zgody właściciela witryny. Złamanie tego zakazu powoduje odpowiedzialność cywilną z artykułu 23 Kodeksu cywilnego oraz odpowiedzialność karną z artykułu 278 § 1 Kodeksu karnego.
 2. Wszelkie wykłady, informacje, dane oraz techniki prezentowane poprzez serwis Daxpraktycznie.pl są chronione prawem autorskim na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz.631, z późn. zm.) i w związku z tym zabrania się wykorzystywania uzyskanych informacji i wiadomości dla celów edukacyjno-komercyjnych oraz konkurencyjnych.

§ 10 Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Wszystkie treści zawarte w Serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na ich podstawie podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika Serwisu.
 2. Zawarte w Serwisie dane, opracowania, informacje, analizy zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych, są tylko i wyłącznie subiektywnymi opiniami autorów i nie są rekomendacjami zawarcia transakcji w rozumieniu § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców m. in. nie opierają się na żadnej metodzie wyceny walorów oraz nie określają ryzyka inwestycyjnego, nie zawierają bezpośrednich zaleceń podjęcia określonych działań inwestycyjnych, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu art.76 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z powyższym autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w Serwisie albowiem nie jest intencją Usługodawcy dokonywanie bezpośrednich porad inwestycyjnych.
 3. Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do Użytkownika. Przed zawarciem jakiejkolwiek z opisywanych na łamach Serwisu bądź w kursach i szkoleniach e-learning, analizach, raportach lub innych treściach transakcji, każdy Użytkownik powinien, nie opierając się na informacjach publikowanych na łamach Serwisu określić jej ryzyko, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, jak również charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe transakcji oraz konsekwencje zmieniających się czynników rynkowych.
 4. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody, jakie może ponieść Użytkownik w wyniku zawarcia którejkolwiek z opisywanych transakcji.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie poprzez opublikowane jego nowej treści na stronie internetowej daxpraktycznie.pl. Jednocześnie na stronie internetowej https://www.daxpraktycznie.pl zostanie zamieszczona informacja o wprowadzonych zmianach do Regulaminu.
 2. O treści zmian Użytkownik korzystający z usług serwisu zostanie powiadomiony przez Administratora na udostępniony przez siebie adres poczty elektronicznej. Jeżeli w terminie zakreślonym w powiadomieniu, Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że wprowadzone zmiany zostały przez Użytkownika zaakceptowane.
 3. Jednocześnie użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z usług serwisu są zobowiązani zapoznać się z Regulaminem serwisu internetowego Daxpraktycznie.pl, a rozpoczęcie korzystania z usług jest równoznaczne z akceptacją warunków tegoż Regulaminu.
 4. Niniejszy Regulamin oraz korzystanie z usług serwisu podlega prawu polskiemu, a w szczególności przepisom Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, których przepisy stosuje się w kwestiach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem.